อบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”

ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี และคณะ จัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมรับการอบรม ณ สถาบันฯ