อบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ”

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และคณะ จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ทราบหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>