อบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 16 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ 

ชมภาพทั้งหมด >>