อบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”

สถาบันฯ นำโดย ผศ.ดร. พิมลพรรณ อิศรภักดี พร้อมด้วย น.ส.สุภรต์ จรัสสิทธิ์ และคณะ จัดการอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 21 ท่าน ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>