อบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี พร้อมคณะ จัดการอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนทั้งสิ้น  22 คน ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>