อบรมระยะสั้นเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ พร้อมคณะ จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” และ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 14 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ