อบรมพนักงานสัมภาษณ์โครงการ “การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชนรายเขต กรุงเทพมหานคร”

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ และคณะ จัดอบรมพนักงานสัมภาษณ์โครงการ “การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชนรายเขต กรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร.นพ. ตะวันชัย จิระประมุขพิทักษ์ นางวรรณี หุตะแพทย์ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ นางสาววิภาพร จารุเรืองไพศาล และคณะนักวิจัยผู้ช่วย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล