อบรมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ

สถาบันฯ จัดอบรมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจำอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ  โดยทีมวิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ( P.M.C.) ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้น รวมทั้งการอพยพออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุ และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>