อบรมจริยธรรมการวิจัยเรื่อง “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 6 (1/2562)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยเรื่อง “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 6 (1/2562) เพื่อสร้างความตระหนัก เผยแพร่แนวทาง และประเด็นสำคัญเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมรับฟังการบรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา หัวข้อเรื่อง “พัฒนาการจริยธรรมการวิจัยในคน” รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต หัวข้อเรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในแง่มุมของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” และ “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล