อบรมการใช้โปรแกรม Canvas เพื่อการเรียนการสอน

ผศ.ดร.วากาโกะ ทาเคดะ และ อ.ดร.Truc Ngoc Hoang Dang ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมการใช้โปรแกรม Canvas เพื่อการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.563591282231619