อบรมการเก็บข้อมูลโครงการ COMET

สถาบันฯ จัดอบรมการเก็บข้อมูลประจำปีของโครงการ Conecting the Mekhong Through Education and Training โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ