อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้การวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนาม อบรมทักษะและศักยภาพสำหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน