อนาคต “วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร และดีเอ็นเอ (DNA) บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด”

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเพื่อค้นหาอนาคตให้แก่พนักงานบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 107 ท่าน  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ด้านพัฒนากิจการเพื่อสังคม และคุณอัษฎา เทพยศ ประธานบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวเปิดงาน 

ในช่วงเช้า คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และจัดกิจกรรมเพื่อค้นหา และสะท้อนอดีต ปัจจุบัน อนาคต “วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร และดีเอ็นเอ (DNA) บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” วิทยากรโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>