องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2563

โครงการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการฯ  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานนิทรรศการ “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2563 (Happy Family Award 2020) และได้รับเกียรติจาก ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ครอบครัวมีสุขในทศวรรษต่อไป” คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวรายงาน รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ม.มหิดล กล่าวต้อนรับ  รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กล่าวขอบคุณ

นอกจากนี้ พบกับกิจกรรม Show on Stage ร่วมฟังความโดดเด่น กับ “ครอบครัวมีสุข คนทำงานมั่นคง องค์กรมั่งคั่ง” จากผู้บริหาร ตัวแทน 25 องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข รวมทั้งพิธีประกาศผลและมอบโล่รางวัลให้กับองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังนี้

  • มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “25 องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2563”
  • มอบรางวัล Popular Youtube Vote (จาก Youtube)
  • มอบรางวัล Popular Conference Vote (จากผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติทุกท่านในงาน)
  • มอบรางวัล “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2563 ในระดับ “ดี”
  • มอบรางวัล “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2563 ในระดับ “ดีมาก”
  • มอบรางวัล “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเด่น”