หยุด Cyberbullying

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "หยุด Cyberbullying" ให้กับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-18.00 น.