สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันภูวรรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ International Short-Term Visiting Scholar Programme ณ International Center for Cultural Studies (ICCS) National Chiao Tung University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)