สุข…สัญจร ครั้งที่ 61

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 61 “สุข…สัญจร” ภายใต้โครงการ "หยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข" วิทยากรโดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา และคณะ ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ 

ชมภาพทั้งหมด >>