สามวัย : เตรียม พร้อม เกษียณ

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง “สามวัย : เตรียม พร้อม เกษียณ” พร้อมด้วย คุณสุกัญญา ไชยภาษี บรรณาธิการข่าวอาเซียน TNN ช่อง 16 และ คุณอรุณี ศรีโต นายกสมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา (สชพ.) จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ ๖๓ ปี” ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธีร์ โคตรถา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ