สาธิตระบบการลงทะเบียนใหม่ (E-Registation) ของบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้การต้อนรับ อ.ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย และคณะ ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะนำและสาธิตระบบการลงทะเบียนใหม่ (E-Registation) ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้กับประธานหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ของสถาบันฯ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล