สาธิตกิจกรรม Active place Active program และ Active classroom

อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะวิจัย นำคณะทำงานจาก Japan Sport Association (JSPO) ประเทศญี่ปุ่น และคณะทำงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศึกษาดูงานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน ณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบของโครงการโรงเรียนฉลาดเล่น นำโดย นางพนิดา อุสายพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ชมสาธิตกิจกรรม Active place Active program และ Active classroom