สาธารณะอิ่ม…ดี…มีสุข: ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร?

ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “ระบบอาหารที่ดีและยั่งยืนกับการส่งเสริมการบริโภคผักของคนไทย” ในเวทีหารือสาธารณะอิ่ม…ดี…มีสุข: ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร? หรือ “Should Thailand have a national vegetable policy?” จัดโดยสำนักการเกษตรต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์พืชโลก (World Vegetable Center) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์