สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัย

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และ อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดโดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ