สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17

ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี และคณะนักศึกษาสถาบันฯ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น