สัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Asian Families Amid the COVID-19 Pandemic”

สมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (Asian Population Association) ร่วมกับ Centre for Family and Population Research, National University of Singapore จัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Asian Families Amid the COVID-19 Pandemic” โดย รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “What happens to families left behind during the COVID-19 pandemic? The case of Thailand” นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรจาก Executive Secretary ของสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้ด้วย