สัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมกิจกรรม Happy Work-life (ปรับสมดุลชีวิต ดูแลสุขภาพจิต) หัวข้อ “การเข้าใจตนเองเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข” วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี, อ.เดโช นิธิกิตต์ขจร และ อ.ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม ศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล และ กิจกรรม Happy Relax & Engagement วิทยากรโดย คุณวรพล สมานันตกุล กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนาพัฒนาบุคลากร 2565 (ครั้งที่ 40) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 สำหรับบรรยากาศกิจกรรมในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความสนุก ได้ความรู้ และเสริมสร้างให้บุคลากรมีเป้าหมายร่วมกัน มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และงานที่ทำ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี และจัดกิจกรรสานสัมพันธ์ IPSR ณ เซเรนิตี้ โฮเทล แอนด์ สปา ออนเซ็น จ.ปราจีนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.589899829600764