สัมมนาพัฒนาบุคลากร 2566 (ครั้งที่ 41) และกิจกรรม “Team Building เสริมสร้างพลังองค์กร”

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานสัมมนาพัฒนาบุคลากร 2566 (ครั้งที่ 41) และกิจกรรม “Team Building เสริมสร้างพลังองค์กร” โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม Healthy workplace/ Team Building เสริมสร้างพลังองค์กร/ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ระบบนิเวศทางทะเล ทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อม/ และ Meet & Greet IPSR Administrative Board (ผู้บริหารพบประชาคม) ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟ จ.ชุมพร