สัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 38

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 38 "คนพันธุ์ IPSR ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" ณ โรงแรม แอท ที บูทีค จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 
โดยจัดกิจกรรม (1) ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนศิรินาถราชีนี (2) ศีกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ และ (3) ประชุมปฏิบัติการ "การสร้างตัวชี้วัดคนพันธุ์ IPSR" นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมชุมชนคลองวาฬ และชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์