สัมมนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 18

สถาบันฯ จัดงานสัมมนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด "ประชากรร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม (Think Green Live Green)" ณ โรงแรมบัญดารา ออนซี จ.ระยอง