สัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่ 25

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่ 25 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>