สัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 32

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ให้แก่คณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันฯ โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพสูง ยกระดับมาตรฐาน เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อให้บรรลุพันธกิจของสถาบันฯ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ให้มีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของสถาบันฯ และระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน จ.เพชรบุรี และผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล ในฐานะประธานจัดงาน และ อ.ดร.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ ในฐานะรองประธาน กล่าวสรุปผลการสัมมนาฯ ครั้งที่ 31 ในปีนี้ รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ และ อ.ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาประมวลรายวิชาเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตร”

ช่วงบ่าย พบกับการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการความเครียด/ ภาวะหมดไฟ” โดย คุณสุทธิพันธุ์ สุทธิศันสนีย์ (นักจิตวิทยาการปรึกษา และผู้ก่อตั้ง Knowing Mind) และหัวข้อ “เสริมสร้างจุดแข็งของหลักสูตร IPSR” โดย รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และคณะ ดำเนินรายการโดย ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทำวิจัยข้ามศาสตร์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชากร” และ รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ หัวข้อ “การเสริมศักยภาพของพื้นที่กาญจนบุรีในการทำวิจัยข้ามศาสตร์
ช่วงบ่าย พบกับการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณะ” โดย คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) นักเขียนสำนักพิมพ์ KOOB จากนั้น รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยสถาบันฯ กล่าวสรุปประเด็นการสัมมนา และปิดการสัมมนา ดำเนินรายการโดย ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.518961020027979