สัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 31

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 31 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 เพื่อบูรณาการงานวิจัย การอบรม และการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดการสัมมนาฯ และแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมทีมรองผู้อำนวยการ และ อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ ในฐานะประธาน กล่าวสรุปผลการสัมมนาครั้งที่ 30 ที่ผ่านมา และจัดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมพิจารณา ทบทวน เรียนรู้ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

หัวข้อนำเสนอ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 1. ถอดบทเรียนการจัดทำแนวปฎิบัติเพื่อรองรับเกณฑ์ AUN-QA | โดย รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล
 2. การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  แนวทางและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาขอตำแหน่งในสายสังคมศาสตร์ | โดย คุณสุภัทรา บุศย์เมืองปัก หัวหน้างานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสายสนับสนุนกองทรัพยากรบุคคล ม.มหิดล
  ข้อแนะนำจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการของสถาบันฯ | โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนโลกดิจิตอลกับงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ | โดย คุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท Data Research Manager บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
หัวข้อนำเสนอ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
 1. แนวทางและกระบวนการพิจารณาโครงการวิจัยและการทำสัญญาทุนวิจัย | โดย เจ้าหน้าที่จากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT), เจ้าหน้าที่จากกองบริหารงานวิจัย (OP), คุณสมปรารถนา นามขาน 
 2. ถอดบทเรียนงานวิจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคชุมชนและงานวิจัยผลักดันนโยบาย | โดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด 
 3. งานบริการวิชาการบน Mass Digital Platform | โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล, คุณรีนา ต๊ะดี, คุณวิศินี ทิพย์ศุภนิมิตร
 4. เทคโนโลยีกับการเรียนการสอนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง | โดย Dr. Dyah Anantalia Widyastari, Dr. Truc Ngoc Hoang Dang, อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์