สัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 27

สถาบันฯ จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 27 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 41 ท่าน ณ กนกรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม