สัญญาความร่วมมือโครงการ TransRe

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.อารี จำปากลาย และคณะ ให้การต้อนรับ Dr. Patrick Sakdapolrak จาก University of Vienna ในโอกาสการลงนามข้อตกลงร่วมกัน (เพิ่มเติม) โครงการ TransRe ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันฯ และ Department of Geography, Bonn University  พร้อมทั้ง ประชุมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ และ University of Vienna ในอนาคต ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 สถาบันฯ