สักการะศาลพ่อขุนทุ่ง

ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมสักการะศาลพ่อขุนทุ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือ ของชาวมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อความเป็นศิริมงคลของสถาบันฯ และการปฏิบัติหน้าที่