สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณาจารย์และบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ เพื่อความเป็นศิริมงคล ซึ่งได้อัญเชิญมาจากวัดถ้ำมุนีนาถ (ถ้ำฤาษี) จังหวัดกาญจนบุรี  มาประดิษฐาน ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา