สวัสดีปีใหม่ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล และคณะ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา