สวัสดีปีใหม่ 2561

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและกราบอวยพรปีใหม่แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา