สวัสดีปีใหม่ 2561

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ปรึกษาคณบดี ด้านบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี