สวัสดีปีใหม่ 2561

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์และคณะ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561