สวัสดีปีใหม่ 2560

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ. ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ที่ปรึกษาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560