สวัสดีปีใหม่ 2560

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าพบ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ปรึกษาด้านบริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560