สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการเรียน การสอน และงานวิจัย ณ Diponegoro University, Semarang, Indonesia

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี อาจารย์ประจำสถาบันฯ  พร้อมคณะ เข้าร่วมอบรมและประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการเรียน  การสอน และงานวิจัย ณ Diponegoro University, Semarang, Indonesia