สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการเรียน การสอน และงานวิจัย ณ ประเทศอินโดนีเซึยและติมอร์-เลสเต

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการเรียน การสอน และงานวิจัย ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

ชมภาพทั้งหมด >>