สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2558

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2558 จากคณะผู้ตรวจประเมินฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องสระบัว (109)  ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>