สถาบันฯ ร่วมงานดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 22 ปี

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ และคณะ เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นของขวัญแด่ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เนื่องในงานดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 22 ปี ณ สะพานไม้ริมน้ำ ด้านหน้าอาคารเตรียมศิลปินดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล