สถาบันฯ นำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ EdPEx ประจำปี 2562

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในฐานะประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 โดยในวันแรก สถาบันฯ นำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ และในวันที่สอง สถาบันฯ รับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาจากคณะกรรมการ เพื่อนำจุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>