สถานการณ์ ความท้าทาย และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ได้รับเกียรติจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กรมอนามัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ ความท้าทาย และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย” ให้แก่เจ้าหน้าที่ ประมาณ 150 ท่าน ในการปะชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุแบบบูรณาการ ณ โรงแรม 42C เดอะชิคโฮเทล จังหวัดนครสวรรค์