สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย

โครงการวิจัย "สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย" ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล โดยมี ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะ (รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ และ ดร.สุภารี บุญมานันท์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) จัดการประชุมระดมสมองค้นหาอนาคตจากตัวแทนหน่วยราชการและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรม (เช่น กระทรวงมหาดไทย แรงงาน สาธารณสุข ยุติธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัฒนธรรม กอ.รมน. ศอ.บต. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย ม.มหิดล รวมถึง เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย) เพื่อเสนอแนะมาตรฐานเชิงนโยบายและการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างการดำรงไว้ซึ่งสังคมพหุวัฒนธรรมในระยะสั้นและระยะยาว ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ