สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล พร้อมคณะ ต้อนรับคณะทำงานในโอกาสเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำหนังสือรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2559 ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>