ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พร้อมคณะ ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะผู้เชี่ยวชาญ โครงการ “การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืนโดยการดำเนินงานในรูปแบบศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย” พร้อมร่วมรับฟังการอภิปรายหัวข้อ “Thailand 4.0 กับการสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข’ โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ม.มหิดล เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีการเปิด “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย” Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ